A L G E M E N E V O O R W A A R D E N
van InstallatieBalie.nl B.V. te Den Haag (Ypenburg), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Haaglanden onder nummer 27280918.

Download hier de algemene voorwaarden

1.
1.1

1.2

1.3
1.4

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met InstallatieBalie.nl te sluiten overeenkomsten van koop en verkoop en daarnaast, voor zover redelijkerwijs mogelijk, op andere met InstallatieBalie.nl te sluiten overeenkomsten.
In het geval van andersluidende algemene voorwaarden van de koper prevaleren de algemene voorwaarden van InstallatieBalie.nl.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze afwijkingen schriftelijk overeen zijn gekomen.
Onder website worden verstaan: de website van InstallatieBalie.nl met als URL-adres: www.installatiebalie.nl

2.
2.1

2.2


2.3

Offertes, aanbiedingen en prijzen
Offertes en aanbiedingen van InstallatieBalie.nl zijn, tenzij anders vermeld, gedurende 30 dagen van kracht. Aanbiedingen als vermeld op de website gelden zolang deze op de website staan vermeld en zolang de voorraad strekt.
InstallatieBalie.nl behoud zich het recht van geringe prijswijzigingen voor. InstallatieBalie.nl heeft het recht verhoging van de bruto prijzen door haar toeleverancier(s) of andere prijsverhogende factoren zoals invoerrechten, belastingmaatregelen, heffingen e.d. door te berekenen aan de koper.
Alle vermelde prijzen zijn telkens exclusief BTW en exclusief vervoerskosten, tenzij anders is aangegeven.

3.
3.1

3.2
3.33.4

Levering
Levertijden gelden bij benadering. Een exact bepaalde levertijd geldt slecht indien InstallatieBalie.nl zich daaraan uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verbonden.
Alle leveringen geschieden vanuit het magazijn van InstallatieBalie.nl, tenzij anders is overeengekomen.
Indien InstallatieBalie.nl voor het vervoer van zaken zorgdraagt naar de plaats van aflevering, geldt het volgende:
a. de zaken worden in beginsel afgeleverd op de plaats waar het bedrijf van koper gevestigd, op de gebruikelijke werktijden;
b. eventuele tekortkomingen en transportschade dient koper direct bij aflevering aan de vervoerder en aan InstallatieBalie.nl te melden;
c. InstallatieBalie.nl is gehouden de zaken éénmaal aan de koper aan te bieden; nadien is InstallatieBalie.nl gerechtigd het gekochte op kosten van de koper te doen opslaan;
d. het risico van de zaken gaat over op koper op het moment waarop de zaken zijn gelost.
Koper is gehouden direct bij aflevering de zaken te controleren.

4.
4.1

4.2

Overmacht
InstallatieBalie.nl is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien InstallatieBalie.nl op grond van overmacht haar verplichtingen tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.
Onder overmacht wordt uitdrukkelijk mede verstaan de omstandigheid dat derden niet, niet tijdig of niet volledig (kunnen) leveren aan InstallatieBalie.nl.

5.

Eigendomsvoorbehoud
InstallatieBalie.nl behoudt zich de eigendom van de afgeleverde zaken voor totdat koper volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens InstallatieBalie.nl.

6.
6.1
6.2
6.3

6.4

6.5


6.6

Betalingen
Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is aangegeven.
Koper is niet gerechtigd tot enige verrekening.
Na het verstrijken van de betalingstermijn is koper over het factuurbedrag de wettelijke rente, verhoogd met 2 procent, verschuldigd.
Bij levering op afroep is InstallatieBalie.nl gerechtigd een voorschot van koper te verlangen, danwel bij voorbaat 70% van de prijs te factureren.
Koper dient InstallatieBalie.nl alle noodzakelijk gemaakte kosten te vergoeden die InstallatieBalie.nl maakt om in of buiten rechte betaling te verkrijgen. Deze (buiten)gerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,--, dit alles te vermeerderen met BTW.
Indien de koper in verzuim geraakt, dan zijn ook alle andere vorderingen van InstallatieBalie.nl op de koper terstond opeisbaar.

7.
7.17.2
7.3

Reclames
Indien koper meent dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, dient koper dat binnen 8 dagen na de dag van aflevering schriftelijk aan InstallatieBalie.nl mede te delen. Gebreken waarvan koper kan aantonen dat deze redelijkerwijs niet binnen 8 dagen ontdekt konden worden, dienen uiterlijk 8 dagen nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan InstallatieBalie.nl te worden medegedeeld.
Na het verstrijken van deze reclametermijn vervalt ieder recht van koper.
Koper houdt de zaken waarover hij reclameert onveranderd onder zich teneinde inspectie door InstallatieBalie.nl mogelijk te maken en is alleen na schriftelijke toestemming van InstallatieBalie.nl gerechtigd de zaken waarover bij reclameert, terug te zenden. In dit laatste geval dient koper de zaken op de door InstallatieBalie.nl nader te bepalen wijze retour te zenden.

8.
8.1

8.2

8.3

Garantie
InstallatieBalie.nl verleent op de door haar geleverde zaken alleen garantie indien en voor zover deze garantie aan InstallatieBalie.nl door haar leveranciers wordt verleend.
Indien koper een beroep wenst te doen op garantie, zal hij het gestelde onder 7.1 in acht moeten nemen en geldt de vervaltermijn van 7.2.
Er bestaat geen recht op garantie, indien koper veranderingen aan het geleverde verricht of laat verrichten.

9.
9.1
9.2

9.3

9.4
9.5

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van InstallatieBalie.nl is beperkt tot de hiervoor onder 8 opgenomen garantieregeling.
Een eventuele verdergaande schadevergoedingsplicht van InstallatieBalie.nl is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken waarop de schadevergoedingsplicht ziet.
Alle aanspraken op schadevergoeding vervallen één jaar na de dag waarop de zaak waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft aan koper is geleverd.
Koper vrijwaart InstallatieBalie.nl voor alle aanspraken van derden op garantie en/of schadevergoeding.
Deze aansprakelijkheidsregeling geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.

10.
10.1

10.2

Adviezen en tekeningen
Adviezen worden door InstallatieBalie.nl naar beste weten gegeven. Terzake geldt echter slechts een inspanningsverplichting voor InstallatieBalie.nl. Iedere aansprakelijkheid van bijvoorbeeld inhoud, juistheid, volledigheid van de adviezen is uitgesloten.
Door InstallatieBalie.nl verstrekte tekeningen, schema’s en/of afbeeldingen dienen slechts ter verduidelijking en blijven eigendom van InstallatieBalie.nl. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, anders dan voor intern gebruik, of aan derden ter beschikking te stellen. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, schema’s en gegevens omtrent afmetingen, vermogens e.d., welke voorkomen in brochures, aanbiedingen, website, orderbevestigingen en facturen is InstallatieBalie.nl niet aansprakelijk.

11.
11.1
11.2

Verpakking, pallets, haspels
Verpakkingen, pallets, haspels e.d. blijven te allen tijde eigendom van InstallatieBalie.nl.
Koper is gehouden deze verpakkingen e.d. binnen 30 dagen na levering aan InstallatieBalie.nl te retourneren, bij gebreke waarvan InstallatieBalie.nl gerechtigd is koper de vervangingswaarde in rekening te brengen.

12.
12.1


12.2

Ontbinding
Indien koper één of meer van zijn verplichtingen jegens InstallatieBalie.nl niet nakomt, in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of indien op één van zijn goederen beslag wordt gelegd, heeft InstallatieBalie.nl het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is.
Na ontbinding is InstallatieBalie.nl gerechtigd de geleverde zaken, zonodig na demonteren, terug te nemen en koper zal hiertoe alle medewerking verlenen. Verder is InstallatieBalie.nl alsdan gerechtigd tot volledige (gevolg)schadevergoeding.

13.
13.1

13.2

Geschillen en toepasselijk recht
Op alle te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Slechts de absoluut bevoegde Nederlandse rechter te ’s-Gravenhage is bevoegd tot beslechting van geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

14.
14.1
14.2

Slotbepaling
Een exemplaar van deze voorwaarden wordt te allen tijde, al dan niet op elektronische wijze, vóór of bij het aangaan van de overeenkomst aan de koper ter kennis gebracht.
De voorwaarden zijn te alleen tijde te lezen én te downloaden op de website van InstallatieBalie.nl. De voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Haaglanden en worden bovendien op eerste verzoek van de koper kosteloos aan hem nagestuurd.
Deze algemene verkoopwaarden zijn laatstelijk herzien op 11 november 2005.
Op de overeenkomst zijn steeds van toepassing de algemene voorwaarden zoals die luidden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.


Aan het laden
Aan het laden
WhatsApp chat